Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia finančná, rozpočtová, legislatívy a správy majetku obce

Zloženie komisie

Ing. Mgr. Daniel Molnár - predseda komisie, poslanec OZ

Členovia:

Ing. František Horník

Miroslav Vaško

Ing. Dominika Klčová


 

Komisia stavebná a územného plánovania

Zloženie komisie

Vladimír Sollár - predseda komisie, poslanec OZ

Členovia:

Ing. Miroslav Babiar

Bohuslav Popovič

 


 

Komisia kultúry, školstva a športu

Zloženie komisie

Jaroslav Šedovič - predseda komisie, poslanec OZ

Členovia:

Miloš Konopásek

Zuzana Partelová

Cecília Kukučková

Alexander Mikláš

 

 

 


 

Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Zloženie komisie

Zuzana Vargová - predseda komisie, poslanec OZ

Členovia:

Ing. Jana Molnárová

Vlasta Vargová


 

Komisia priestupkov, verejného poriadku, dopravnej a požiarnej prevencie

Zloženie komisie

Jaroslav Laboš - predseda komisie, poslanec OZ

Členovia:

Viktor Branický

Marek Talian


 

Komisia pre životné prostredie

Zloženie komisie

Mgr. Milan Vaniak - predseda komisie, poslanec OZ

Členovia:

Jozef Dubrovay

Jozef Kukučka


 

Štatút, poslanie a hlavné úlohy komisií obecného zastupiteľstva v Rumanovej

Základné ustanovenia

Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo v súlade s § 15 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. Zriadenie a názov komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo svojim, uznesením spravidla na celé funkčné obdobie zastupiteľstva. Uznesenie o zriadení komisie sa nevykoná v prípade ak zvolený predseda komisie odmietne vykonávať funkciu predsedu komisie. O spôsobe výkonu uznesenia, jeho zmene resp. prijatí nového uznesenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadaní.

Komisia pozostáva z poslancov obecného zastupiteľstva, z odborníkov v príslušnej oblasti činnosti z radov občanov, špecialistov. Nie je podmienka aby člen komisie bol občanom obce Rumanová. Člena komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh predsedu komisie. Členstvo v komisii je dobrovoľné. Členstvo zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním zastupiteľstvom na návrh predsedu komisie alebo starostu obce, automaticky úmrtím člena.

Komisia má minimálne troch členov, pričom poslanci OZ môžu byť členmi viacerých komisií. Komisie pri plnení úloh navzájom medzi sebou spolupracujú.

Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo len z radov poslancov. Vnútorná štruktúra komisie, rozdelenie ďalších funkcií je v kompetencii samotnej komisie.


Postavenie a činnosť komisie

Komisia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva. Rokuje a vyjadruje sa k otázkam predkladaných predsedom komisie k oblasti činnosti, na ktorú je zriadená a ktorú vykonáva ako stála komisia obecného zastupiteľstva. Komisia je oprávnená predkladať na rokovanie obecného zastupiteľstva vlastné iniciatívne návrhy a stanoviská.

Komisia sa schádza podľa potreby, spravidla 1x za tri mesiace. Nie je povinnosťou komisie mať osobitný plán práce. Jej zasadnutia zvoláva predseda komisie podľa potreby. Na svoje rokovanie si komisia môže prizvať odborného zamestnanca obecného úradu, ktorý predmetnú činnosť zabezpečuje profesionálne.

Rokovanie komisie je platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Odporúčania, návrhy a úlohy sú prijaté ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pre členov komisie sú vlastné rozhodnutie záväzné. Členovia komisie sú povinní navzájom spolupracovať.

Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje záznam, ktorý spíše poverený zapisovateľ alebo predseda komisie. Záznam slúži ako podklad pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce.

Komisia je povinná overiť sťažnosť resp. petíciu občanov podľa jej obsahu a vecnej príslušnosti k predmetu činnosti komisie. Túto povinnosť vykonáva na základe písomného poverenia starostu obce.
Komisia najneskôr do 30.11. bežného roka predkladá starostovi obce informáciu o svojej činnosti a aktivitách v priebehu celého roka.


Hlavné úlohy stálych  komisií obecného zastupiteľstva

I. Komisia stavebná a územného plánovania

 • komisia rieši, dáva odporúčania a zaujíma stanoviská k investičnej výstavbe v obci. Vyjadruje sa povinne k návrhom na zmenu a doplnenie územného plánu obce, plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, k ich zmenám a doplnkom. Vedie evidenciu pripomienok a námetov k zmenám územného plánu a minimálne 1 x za 4 roky predkladá obecnému zastupiteľstvu stanovisko k potrebe doplniť územný plán obce ako aj ďalšie koncepčné plány rozvoja obce.
 •  je stálou komisiou pre zabezpečovanie verejného obstarávania tovarov a služieb pri zákazkách s nízkou hodnotou. K špecifickým otázkam verejného obstarávania si prizýva odborníkov, resp. vyžaduje odborné stanoviská špecialistov
 • zaujíma stanoviská na požiadanie starostu obce, vyjadruje sa k návrhom územných rozhodnutí pre priemyselné stavby a stavby väčšieho rozsahu v katastri obce
 • odporúča obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce, ktoré investičné zámery v obci je žiaduce verejne prerokovať s občanmi pred vydaním rozhodnutí obce
 • pripravuje námety a hlavné zámery plánu investičných akcií v obci na príslušné plánovacie obdobie
 • posudzuje individuálne žiadosti občanov na dotácie pri výskyte mimoriadnych udalostí a prírodných katastrof v súvislosti s bývaním a svoje odporúčania predkladá k rozhodnutiu zastupiteľstva

II. Komisia kultúry, školstva a športu

 • organizuje kultúrno- spoločenský život v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre príslušný rozpočtový rok
 • navrhuje obecnému zastupiteľstvu akcie a požiadavky na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí vrátane poverenia zodpovedného organizátora podujatia
 • dbá na organizovanie kultúrnych akcií a podujatí umožňujúcich kultúrne vyžitie pre všetky vekové a hodnotovo orientované skupiny obyvateľov
 • koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení, spoločenských organizácií na zabezpečovaní kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných v obci a podporovaných z rozpočtu obce
 • napomáha udržiavaniu tradícií a zvykov v obci, rozširuje počet podujatí pre príslušné vekové skupiny občanov
 • zapája prostredníctvom ZŠ s MŠ žiakov školy do organizovania vlastných kultúrnych podujatí a akadémií pre rodičov a občanov ako aj podporuje krúžkovú činnosť detí a žiakov školy a ich účasť a prezentáciu na kultúrnych podujatiach v obci
 • predseda komisie informuje o požiadavkách školy smerom k obecnému zastupiteľstvu, hlavne na úseku kultúrnych aktivít školskej mládeže počas školského roka ako aj v čase letných prázdnin
 • monitoruje činnosť občianskych združení, spoločenských organizácií a záujmových skupín na úseku telovýchovných a športových podujatí v obci
 • komisia je koordinátorom a tvorcom plánu telovýchovných a športových podujatí v obci v rámci kalendárneho roka
 • posudzuje a odporúča obecnému zastupiteľstvu odsúhlasenie žiadostí na dotácie z rozpočtu obce pre právnické subjekty v obci ktoré sú aktívne na úseku športu
 • je garantom športových a telovýchovných podujatí, na ktorých je poskytovaná vecná cena obce alebo cena starostu obce, resp. sú plne hradené z rozpočtu obce
 • predkladá návrhy na technické dobudovanie športových objektov v obci a odporúča obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce spôsob resp. potrebu zainteresovania sa obce do týchto projektov
 • je garantom zverejňovania dosiahnutých výsledkov na úseku telovýchovy a športu organizáciami a jednotlivcami v obecných médiách
 • je nápomocná základnej škole a MŠ pri zabezpečovaní odborníkov pre krúžkovú a záujmovú činnosť na úseku športu
 • aktívne napomáha efektívnemu využívaniu športových zariadení obci

III. Komisia pre spoluprácu obce s podnikateľskými subjektami

 • spravidla jeden krát v roku organizuje aktív vybraných podnikateľských subjektov v obci s predstaviteľmi obecnej samosprávy
 • v koordinácii s komisiou stavebnou a územného plánovania, vyjadruje sa k návrhom na vydanie územných rozhodnutí pre investičnú výstavbu v katastri obce a jej súladu s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a ďalších priorít obce
 • monitoruje a prostredníctvom obecných médií zverejňuje zameranie a prípadné pre obec významné aktivity podnikateľských subjektov v obci
 • dbá na to, aby vhodnou formou pre obec boli zverejňované informácie o novovzniknutých resp. zaniknutých podnikateľských subjektov spravidla za obdobie jedného štvrťroka
 • získava podnikateľské subjekty na spoluúčasť za dohodnutých zmluvných podmienok na aktivitách a zámeroch rozvoja obce
 • podporuje a koordinuje sponzorskú činnosť podnikateľských subjektov na kultúrno -spoločenskej činnosti obce a jednotlivých podujatí organizovaných v rámci plánu kultúrnych a športových podujatí, kultúrno - spoločenskej a vzdelávacej činnosti školy a školských zariadení

IV. Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna a správy majetku obce

 • prerokováva východiská rozpočtu obce na príslušné plánovacie obdobie a rozpočtový rok s odporúčaním záverov pre obecné zastupiteľstvo
 • podieľa sa na príprave vybraných častí záverečného účtu obce, pripravuje svoje odporúčania pre zastupiteľstvo najmä pre oblasť záväzkov, pohľadávok a ich vymáhania resp. odpustenia, použitie prostriedkov prebytku rozpočtového hospodárenia obce
 • prerokováva výsledky inventarizácie majetku obce s odporúčaniami na nakladanie s majetkom, ktorý sa stal prebytočným, nepoužiteľným alebo nefunkčným a návrhy predkladá obecnému zastupiteľstvu.
 • pred prípadným prijatím úveru obcou posudzuje alternatívy a možnosti získania návratných zdrojov financovania s odporúčaním východísk pre obecné zastupiteľstvo
 • zaujíma odborné stanoviská k návrhom a analýzam obecného úradu v súvislosti s prípravou VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad ako aj ďalších súvisiacich VZN
 • podieľa sa na príprave interných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s tým súvisiacich smerníc
 • vyjadruje sa ku každej zmluve v súvislosti s odpredajom, prenájmom resp. správou obecného majetku pred prerokovaním zmluvy v obecnom zastupiteľstve.
 • v súlade s plánom kontrolnej činnosti predseda komisie odporúča svojich členov ako prizvaných ku kontrole vykonávanej hlavným kontrolórom obce
 • podieľa sa na príprave právnych noriem a predpisov obce

V. Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti

 • Podieľa sa na spracovaní analýz a je garantom tvorby programu sociálnej starostlivosti v obci ktorý by mal byť pripravený do roku 2013
 • posudzuje a dáva svoje stanoviská k požiadavkám na jednorazovú sociálnu výpomoc občanom v súlade s príslušným VZN
 • monitoruje stav starostlivosti o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov v obci, potrebu riešenia osobitných prípadov obcou vrátane aktivít obce na umiestnenie takýchto občanov v príslušných zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • spolupracuje s organizáciou jednoty dôchodcov v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb pre seniorov, klubovej činnosti dôchodcov, kultúrno - spoločenských aktivít dôchodcov, spoluúčasti obce na materiálno technickom zabezpečení starostlivosti o dôchodcov.
 • monitoruje stav a dáva stanoviská pre rozhodnutia starostu obce na úseku zabezpečenia opatrovateľskej služby v obci
 • posudzuje v úzkej súčinnosti s komisiou verejného poriadku a priestupkovou komisiou starostlivosť o deti z neúplných rodín, porušovanie dodržiavania povinnej školskej dochádzky, starostlivosť o neprispôsobivých občanov,
 • spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a navrhuje spoluúčasť obce na poskytovaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti o občanov s príspevkom obce

VI. Komisia priestupkov a verejného poriadku, dopravnej a požiarnej prevencie

 • je nápomocná a spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania ustanovení VZN obce o dodržiavaní verejného poriadku v obci
 • zúčastňuje sa preventívnych a kontrolných akcií organizovaných políciou
 • svojimi podnetmi prispieva informáciám polície o stave na úseku verejného poriadku v obci
 • overuje stav a prerokováva sťažnosti občanov na úseku porušovania občianskeho spolunažívania a porušovania verejného poriadku na základe postúpenia sťažnosti starostom obce

Sekcia dopravná

 • monitoruje situáciu a stav miestnych komunikácií, odporúča postupnosť opravy miestnych komunikácií podľa ich stavu po zime, s dôrazom na odstránenie resp. opravu výtlkov
 • podieľa sa na spracovávaní plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií s postupnosťou ich zaraďovania do ročných rozpočtov obce
 • vyjadruje sa k návrhom na zmenu resp. doplnenie dopravného značenia miestnych komunikácií, k umiestneniu technických zariadení na spomalenie resp. meranie rýchlosti, navrhuje dopravná značenie novozriadených úsekov miestnych komunikácií
 • posudzuje plán údržby miestnych komunikácií, hodnotí stav priekop, odvodňovacích kanálov, stav a vykášanie trávy popri miestnych komunikáciách
 • monitoruje stav verejného osvetlenia v obci a o svojich zisteniach informuje obecný úrad. Predseda komisie overuje stav odstránenia porúch a zistených nedostatkov


Sekcia požiarnej prevencie

 • úzko spolupracuje s požiarnym technikom obce pri protipožiarnej prevencii obce
 • je garantom výkonu priebežných a následných preventívnych protipožiarnych kontrol vo vybraných podnikateľských subjektoch obce
 • kontroluje výkon rozhodnutí starostu obce z kontrolných zistení na úseku požiarnej prevencie
 • úzko spolupracuje s obecným hasičským zborom
 • je garantom podujatí organizovaných obcou na úseku protipožiarnej výchovy občanov a mládeže finančne zabezpečovaných z rozpočtu resp. s príspevkom obce 

VII. Komisia pre životné prostredie 

 • prejednáva a získava poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na životné prostredie v obci, navrhuje opatrenia a podnety na riešenie
 • navrhuje a odporúča výrub stromov v obci
 • kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci
 • kontroluje udržiavanie zelene a zelených plôch v obci, dodržiavanie náhradnej výsadby po výrube stromov
 • spolupracuje so všetkými komisiami obecného zastupiteľstva v obci
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva
 •  

 


 
ÚvodÚvodná stránka