Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Rumanová

Zámer odpredaja obecného majetku

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie ,,Výrobný areál ALUGLASS

Verejná vyhláška - program starostlivosti o lesy

verejná vyhláška.pdf(305 kB)verejná vyhláška.pdf

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho rokovania - výrobný areál ALUGLASS

Záverečný účet obce Rumanová za rok 2018

Návrh záverečného účtu obce Rumanová za rok 2018

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Skládka TKO Rišňovce, I., II. a III. etapa

Zámer odpredaja obecného majetku

Oznámenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rumanová za rok 2018

Schválený rozpočet obce Rumanová na roky 2019 - 2021

Upozornenie pre daňovníkov obce Rumanová

Upozornenie pre daňovníkov – priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

     Upozorňujeme daňovníkov, že priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať do 31.1.2019 na Obecnom úrade Rumanová v tom prípade, ak u neho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2019.

Ide o tieto skutočnosti :

 • zmena vlastníka nehnuteľnosti ( rodinný dom, pozemok , vinica , záhrada a pod.) predajom , kúpou, dražbou , dedením, darovaním
 • vydanie stavebného povolenia ( právoplatné k 1.1.2019)
 • vydanie kolaudačné rozhodnutia( právoplatné k 1.1.2019)
 • dokončenie drobnej stavby ( sklad náradia , garáž, dieľňa, prístrešok, altánok, hospodárska budova a pod – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou.
 • prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu - zmena pôdorysu domu,   nadstavba podkrovia

      Pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je potrebné predložiť k nahliadnutiu alebo priložiť ako prílohu k priznaniu doklad potvrdzujúci zmenu.

Napr.

 • list vlastníctva (nemusí byť pre úradné účely s kolkom, stačí z katastrálneho portálu)
 • kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy
 • právoplatné dedičské rozhodnutie
 • geometrický plán
 • právoplatné stavebné povolenie
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu (rozhodnutie z katastra nehnuteľnosti povoľujúci vklad do katastra nehnuteľností a pod.)

      Ďalej upozorňujeme daňovníkov, že sú povinní nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, napr. zmena názvu a mena podnikateľa, adresy daňovníka, zmena sídla podnikania atď.

      Priznanie k dani za psa je predmetom dane pes, ktorý dovŕši vek 6 mesiacov. V prípade ak daňovník nepodal priznanie k dani za psa v priebehu roka a nastala u neho zmena počas roka 2018, je potrebné podať priznanie k dani za psa do 31.1.2019.


 

Predaj nálepiek a lístkov na vývoz odpadu.

Obecný úrad Rumanová oznamuje občanom, že lístky a nálepky na označenie smetných nádob na vývoz odpadu v roku 2019 sú v predaji v kancelárii Obecného úradu Rumanová od 15.12.2018. Cena nálepiek a lístkov zostáva nezmenená. Do systému zberu odpadu v obci Rumanová je poviiný sa zapojiť každý občan s trvalým pobytom v obci Rumanová a majitelia nehnuteľností. Domácnosti s počtom do troch členov majú nárok na polovičný vývoz (min. 13 lístkov 15,60 €). Domácnosti nad troch členov sú povinné sa zúčastňovať plného vývozu (nálepka 31,20 €). Nádoby, ktoré v roku 2019 nebudú označené správnou nálepkou a lístkom nebudú vyprázdnené. Do domácnosti, ktorá má uhradený poplatok na vývoz odpadu na rok 2019 budú bezplatne zapožičané modré nádoby na papier.

OcÚ Rumanová


 
ÚvodÚvodná stránka