Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Rumanová

Predaj nálepiek a lístkov na vývoz odpadu.

Obecný úrad Rumanová oznamuje občanom, že lístky a nálepky na označenie smetných nádob na vývoz odpadu v roku 2019 sú v predaji v kancelárii Obecného úradu Rumanová od 15.12.2018. Cena nálepiek a lístkov zostáva nezmenená. Do systému zberu odpadu v obci Rumanová je poviiný sa zapojiť každý občan s trvalým pobytom v obci Rumanová a majitelia nehnuteľností. Domácnosti s počtom do troch členov majú nárok na polovičný vývoz (min. 13 lístkov 15,60 €). Domácnosti nad troch členov sú povinné sa zúčastňovať plného vývozu (nálepka 31,20 €). Nádoby, ktoré v roku 2019 nebudú označené správnou nálepkou a lístkom nebudú vyprázdnené. Do domácnosti, ktorá má uhradený poplatok na vývoz odpadu na rok 2019 budú bezplatne zapožičané modré nádoby na papier.

OcÚ Rumanová


 

Záverečný účet obce Rumanová za rok 2018

Návrh záverečného účtu obce Rumanová za rok 2018

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Skládka TKO Rišňovce, I., II. a III. etapa

Zámer odpredaja obecného majetku

Oznámenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rumanová za rok 2018

Schválený rozpočet obce Rumanová na roky 2019 - 2021

Upozornenie pre daňovníkov obce Rumanová

Upozornenie pre daňovníkov – priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

     Upozorňujeme daňovníkov, že priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať do 31.1.2019 na Obecnom úrade Rumanová v tom prípade, ak u neho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2019.

Ide o tieto skutočnosti :

 • zmena vlastníka nehnuteľnosti ( rodinný dom, pozemok , vinica , záhrada a pod.) predajom , kúpou, dražbou , dedením, darovaním
 • vydanie stavebného povolenia ( právoplatné k 1.1.2019)
 • vydanie kolaudačné rozhodnutia( právoplatné k 1.1.2019)
 • dokončenie drobnej stavby ( sklad náradia , garáž, dieľňa, prístrešok, altánok, hospodárska budova a pod – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou.
 • prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu - zmena pôdorysu domu,   nadstavba podkrovia

      Pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je potrebné predložiť k nahliadnutiu alebo priložiť ako prílohu k priznaniu doklad potvrdzujúci zmenu.

Napr.

 • list vlastníctva (nemusí byť pre úradné účely s kolkom, stačí z katastrálneho portálu)
 • kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy
 • právoplatné dedičské rozhodnutie
 • geometrický plán
 • právoplatné stavebné povolenie
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu (rozhodnutie z katastra nehnuteľnosti povoľujúci vklad do katastra nehnuteľností a pod.)

      Ďalej upozorňujeme daňovníkov, že sú povinní nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, napr. zmena názvu a mena podnikateľa, adresy daňovníka, zmena sídla podnikania atď.

      Priznanie k dani za psa je predmetom dane pes, ktorý dovŕši vek 6 mesiacov. V prípade ak daňovník nepodal priznanie k dani za psa v priebehu roka a nastala u neho zmena počas roka 2018, je potrebné podať priznanie k dani za psa do 31.1.2019.


 
ÚvodÚvodná stránka