Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Rumanová

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Rumanová

  STAROSTA  OBCE  RUMANOVÁ

___________________________________________________________________________

č. j.1215/2014                                                                                               V Rumanovej dňa 03.12.2014

 

P o z v á n k a

      Podľa § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v R u m a n o v e j   

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  R u m a n o v á

  na  deň  12.12.2014 (piatok) so začiatkom o 18,00 hod.

v priestoroch zasadacej miestnosti obecného úradu Rumanová

Program:

Otvorenie
Správa predsedu volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Rumanová zo dňa 15.11.2014
Zloženie sľubu  starostu obce Rumanová
Zloženie sľubu  poslancov obecného zastupiteľstva obce Rumanová
Príhovory

 

Návrh programu rokovania novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Rumanová:

 

1.  Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadania obecného zastupiteľstva

2.  Menovanie zástupcu starostu obce

3.  Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle úst. zákona č. 357/2004 Z. z.

4.  Diskusia

5.  Návrh  uznesení

6.  Ukončenie

 

                                                                                                      Bc.  Jozef   Jankovič

                                                                                                        starosta obce

 

 

          

      Žiadam všetkých poslancov a zvolených kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva, aby včas zaujali svoje miesto v rokovacej miestnosti – zasadačka Obecného úradu Rumanová.

Rokovanie je verejné.


 

Vianočné trhy v Rumanovej

Dňa 13.12.2014 od 15:00 hod - 21:00 hod sa budú v našom kultúrnom dome konať Vianočné trhy. Zisk z predaja bude venovaný na podporu našej školy. 


 

Pečenie koláčov

Miestny spolok červeného kríža už tradične organizuje charitatívnu akciu v pečení koláčov pre Detský charitný domov sv. Lujzy v Nitre. Do tejto akcie sa môžete zapojiť a prispieť tak koláčikmi, oblátkami a ovocím a zároveň potešíte deti v detskom domove.

Zber koláčikov sa uskutoční dňa 14.12.2014

Kontaktné osoby: p. Sabová a p. Partelová


 

Zatvorená ambulancia


Upozornenie
MUDr. Erika Fuxhofferová - praktický lekár pre dospelých v Bábe nebude ordinovať v dňoch 26.11 - 11.12.2014.  Zastupovať ju bude MUDr. Marián Šiška vo Veľkom Záluží.

Ordinačné hodiny: 7:00 - 12:30

Tel. 037/ 659 25 03


 


 

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 v obci Rumanová

Zverejnenie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

v Rumanovej dňa 15.11.2014


Obec Rumanová: počet volebných okrskov                                                          1


Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:

Počet oprávnených voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov         679

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky                                       543

Počet odovzdaných obálok                                                                                      543

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce     535

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ                   535

                      

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

Jozef Jankovič, Bc.                                             355
Milan Bališ, Ing.                                                  180


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu poslancov do obecného zastupiteľstva:

Daniel Molnár, Ing. Mgr.                                    345
Vladimír Sollár                                                    310
Jaroslav Laboš                                                   282
Jaroslav Šedovič                                                249
Ivana Dianová, Ing.                                            243
Peter Varga                                                         237
Zuzana Vargová                                                 227


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov – náhradníci na funkciu poslancov do obecného zastupiteľstva:

Pavol Hajdák                                                      192
Žaneta Marinovová, Bc.                                    174
Alexandra Vavrincová, Bc.                                141
Jaroslav Jurík                                                     140
Anton Reha                                                         139
Peter Kohút                                                         137
František Horník, Ing.                                          91                     
Miroslav Szabo                                                     75
Henrieta Mičányiová                                            63
Rastislav Ölvecký                                                 58


Volieb sa zúčastnilo 543 oprávnených voličov, čo predstavuje 79,97% účasť.
 


 


715185

19.12.2014
Úvodná stránka