Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Rumanová

Predaj nálepiek a lístkov na vývoz odpadu.

Obecný úrad Rumanová oznamuje občanom, že lístky a nálepky na označenie smetných nádob na vývoz odpadu v roku 2018 sú v predaji v kancelárii Obecného úradu Rumanová od 15.12.2017. Cena nálepiek a lístkov zostáva nezmenená. Do systému zberu odpadu v obci Rumanová je poviiný sa zapojiť každý občan s trvalým pobytom v obci Rumanová a majitelia nehnuteľností. Domácnosti s počtom do troch členov majú nárok na polovičný vývoz (min. 13 lístkov 15,60 €). Domácnosti nad troch členov sú povinné sa zúčastňovať plného vývozu (nálepka 31,20 €). Nádoby, ktoré v roku 2018 nebudú označené správnou nálepkou a lístkom nebudú vyprázdnené.

OcÚ Rumanová


 

Upozornenie pre daňovníkov obce Rumanová

Upozornenie pre daňovníkov – priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

     Upozorňujeme daňovníkov, že priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať do 31.1.2018 na Obecnom úrade Rumanová v tom prípade, ak u neho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2018.

Ide o tieto skutočnosti :

  • zmena vlastníka nehnuteľnosti ( rodinný dom, pozemok , vinica , záhrada a pod.) predajom , kúpou, dražbou , dedením, darovaním
  • vydanie stavebného povolenia ( právoplatné k 1.1.2018)
  • vydanie kolaudačné rozhodnutia( právoplatné k 1.1.2018)
  • dokončenie drobnej stavby ( sklad náradia , garáž, dieľňa, prístrešok, altánok, hospodárska budova a pod – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou.
  • prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu - zmena pôdorysu domu,   nadstavba podkrovia

      Pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je potrebné predložiť k nahliadnutiu alebo priložiť ako prílohu k priznaniu doklad potvrdzujúci zmenu.

Napr.

  • list vlastníctva (nemusí byť pre úradné účely s kolkom, stačí z katastrálneho portálu)
  • kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy
  • právoplatné dedičské rozhodnutie
  • geometrický plán
  • právoplatné stavebné povolenie
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu (rozhodnutie z katastra nehnuteľnosti povoľujúci vklad do katastra nehnuteľností a pod.)

      Ďalej upozorňujeme daňovníkov, že sú povinní nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, napr. zmena názvu a mena podnikateľa, adresy daňovníka, zmena sídla podnikania atď.

      Priznanie k dani za psa je predmetom dane pes, ktorý dovŕši vek 6 mesiacov. V prípade ak daňovník nepodal priznanie k dani za psa v priebehu roka a nastala u neho zmena počas roka 2017, je potrebné podať priznanie k dani za psa do 31.1.2018.


 
ÚvodÚvodná stránka