Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Rumanová

Darujte 2 % na rozvoj obce

Občianske združenie RUMAN

Rumanová č. 1, IČO: 42207517

 

PODPORTE ROZVOJ NAŠEJ OBCE

poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb za rok 2014

 

       RUMAN je občianske združenie obce Rumanová, ktoré vzniklo v roku 2011 na podnet orgánov obce. Hlavným poslaním OZ RUMAN  je skrášľovanie a rozvoj obce Rumanová, zvyšovanie povedomia jej obyvateľov, ochrana a tvorba životného prostredia a iné. Za účelom naplnenia tohto poslania si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb za rok 2014 pre OZ RUMAN. Budeme vďačný, ak 2 % v prospech nás poukážu aj Vaši známy a priatelia, ktorých oslovíte.

Prostriedky získané v minulých rokoch sme použili na nasledovné projekty v obci Rumanová:

Výsadba zelene - stromová aleja pri chodníku okolo cintorína,  areál školy,  pred školou, stromová                                      aleje vedľa cesty medzi sochou sv. Vendelína a obcou Rumanová, dosadenie                                        vypadnutých stromov v parku

Podpora športu: záchytné siete za futbalové bránky na ihrisku

Pomoc spoluobčanom: Vybavenie starších spoluobčanov reflexnými ochrannými prvkami

Aj v roku 2015 použijeme získané zdroje  výhradne na zveľadenie našej obce. 

Za priazeň a poukázané prostriedky Vám vopred ĎAKUJEME !!!

 

                                                                                                 Štatutárni zástupcovia:         Jozef Jankovič

                                                                                                                                                   Daniel Molnár


 

 

Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia vo veci rekultivácie I. časti I. etapy Rozšírenej skládky odpadov Rišňovce - Rumanová


 

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia na prevádzku skládky TKO Rišňovce - Rumanová


 

 

Oznámenie o zahájení prípravných prác

Obec Rumanová ako obstarávateľ „ územného plánu obce „

                                                          oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Rumanová, v súlade s ustanovením § 19 b/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že

 

boli zahájené prípravné práce ako úvodná etapa celého ďalšieho procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie vyššie uvedenej obce.

Tento oznam bude zverejnený na obecnej tabuli obce v lehote od

                                    30.03.2015 do  03.05.2015

a zaslaný organizáciám, orgánom štátnej správy, samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, ktoré sa podieľajú na využívaní územia./podľa priloženého rozdeľovníka/.                                

            Žiadame Vás o poskytnutie informácií o podkladoch, ktoré súvisia s celým katastrálnym územím obce, a ktoré by mali byť zapracované do územnoplánovacej dokumentácie. Zároveň Vás žiadame o písomné požiadavky jednotlivých Vašich odborov a oddelení na riešenie problematík verejného záujmu a najmä o zakreslenie jestvujúcich priestorových javov do priloženej situácie (napr. jestvujúce zariadenia vo vašej správe, ochranné pásma, jestvujúce objekty vo vašej správe, pripravované investície v území a pod.). Tieto jestvujúce javy Vás žiadame aj popísať alebo inak identifikovať.

      Vaše požiadavky a informácie budú podkladom pre vypracovanie Prieskumov a rozborov obce a Zadávacieho dokumentu pre návrh ÚPNO Rumanová.

     Obecný úrad obce Rumanová (v zastúpení Bc. Jozef Jankovič, starosta obce) poveril spracovaním územnoplánovacej dokumentácie Architektonickú kanceláriu Csanda-Piterka s.r.o., Riečna 2, 94901 Nitra, zodpovedná osoba: Ing. arch. Milan Csanda; mob.: 0903/887780, kancelária: 037/6503217.

      Požadované informácie a podkladové údaje, vrátane mena a telefónneho čísla kontaktnej osoby spôsobilej podať informácie v prípade potreby doplňujúcich informácií, zaslať na adresu obecného úradu.


 

 

Štatistika obce 01.07.2014 – 31.12.2014

Spoločenská rubrika a štatistika obce

 

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2015


 


826888

6.5.2015
Úvodná stránka